Vijay Patil, George Abraham, Madala Ravikrishna, Atanu Bhattacharjee, Vanita Noronha, Deevyashali Parekh, Nandini Menon, Jyoti Bajpai, Kumar Prabhash
Bal Krishna Mishra, Akhil Kapoor, Anuj Gupta, Bipinesh Sansar, Arpita Singh, Somnath Roy, Tanmoy Mandal, Sujay Srinivas, Sudeep Das, Aseem Mishra, Ashutosh Mukherjee, Sambit Nanda, Kurupathy Sambasivaiah
Thilagavathi Ramamoorthy, Krishnan Sathishkumar, Priyanka Das, Kondalli Lakshminarayana Sudarshan, Prashant Mathur
Debdeep Dey, Bhagat Singh Lali, Paromita Roy, Divya Midha, Indu Arun, Lateef Zameer, Anand Bardia, Geetashree Mukherjee
V P Praveen Kumar Shenoy, Avaronnan Manuprasad, Sajith Babu, Sithara Aravind, Vinin N Narayanan, Sangeetha Nayanar, Satheesan Balasubramanian
Sofia Ali Syed, Muhammad Asif Qureshi, Saeed Khan, Rajesh Kumar, Yusra Shafique, Bilal Ahmed Khan, Jawad Safdar