Deevyashali Parekh, Vijay M Patil, Kavita Nawale, Vanita Noronha, Nandini Menon, Sucheta More, Supriya Goud, Srushti Jain, Vijayalakshmi Mathrudev, Zoya Peelay, Sachin Dhumal, Shweta Jogdhankar, Kumar Prabhash
Vijay Patil, George Abraham, Madala Ravikrishna, Atanu Bhattacharjee, Vanita Noronha, Deevyashali Parekh, Nandini Menon, Jyoti Bajpai, Kumar Prabhash
Bal Krishna Mishra, Akhil Kapoor, Anuj Gupta, Bipinesh Sansar, Arpita Singh, Somnath Roy, Tanmoy Mandal, Sujay Srinivas, Sudeep Das, Aseem Mishra, Ashutosh Mukherjee, Sambit Nanda, Kurupathy Sambasivaiah
Thilagavathi Ramamoorthy, Krishnan Sathishkumar, Priyanka Das, Kondalli Lakshminarayana Sudarshan, Prashant Mathur
Debdeep Dey, Bhagat Singh Lali, Paromita Roy, Divya Midha, Indu Arun, Lateef Zameer, Anand Bardia, Geetashree Mukherjee
V P Praveen Kumar Shenoy, Avaronnan Manuprasad, Sajith Babu, Sithara Aravind, Vinin N Narayanan, Sangeetha Nayanar, Satheesan Balasubramanian